ZÁSADY A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zde jsou informace o způsobu a rozsahu zpracovánı́ vašich osobnı́ch údajů, včetně rozsahu vašich práv s tı́m souvisejı́cı́ch.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem se rozumí:
- Vstupenky s.r.o., IČ: 09967206, se sídlem K Palpostu 721, 253 03 Chýně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C345083 (dále jen jako „NejlevnejsiVstupenky.cz“);
- pořadatel akce, jehož identifikace je vždy uvedena v nákupnı́m formuláři a následně na vstupence (dále jen jako „Pořadatel“).

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobnı́ údaje zı́skáváme přı́mo od vás, na základě vašeho nákupu vstupenky nebo na základě vašı́ registrace na stránkách www.nejlevnejsivstupenky.cz a vytvořenı́ vašeho osobnı́ho profilu.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Při nákupu vstupenky:
jméno, přı́jmenı́, e-mail a telefonnı́ čı́slo, popř. adresa, pokud je to nutné např. k doručenı́ vstupenky či jiného zbožı́, dalšı́ údaje vyžadované pořadatelem, které jsou nezbytné pro řádné uskutečněnı́ akce a které jsou v nákupnı́m formuláři označeny ikonou (i).

Pokud se registrujete a vytvořı́te si profil: jméno, přı́jmenı́, e-mail, údaje jako při nákupu vstupenky, pokud si vstupenku koupı́te prostřednictvı́m profilu.

K jakým účelům osobní údaje využíváme?

Pro účely plněnı́ smlouvy o prodeji vstupenky, kterou jsme s vámi uzavřeli, tj. za účelem doručenı́ vstupenky, informovánı́ o změně termı́nu nebo mı́sta konánı́ akce, o zrušenı́ akce, o dalšı́ch detailech a náležitostech akce, kontroly vstupenky a umožněnı́ vstupu na akci, vyřı́zenı́ reklamace a přı́padného vrácenı́ vstupného.

Pro účely správy a fungovánı́ profilu, tj. za účelem: vytvořenı́ personalizovaných nabı́dek a akcı́, které by vás mohly zajı́mat.

Pro účely zpracovánı́ z titulu oprávněného zájmu NejlevnejsiVstupenky.cz či pořadatele, tj. nabı́dky produktů a služeb souvisejı́cı́ch s konánı́m akce (např. ubytovánı́, doprava, doprovodný program), prevence a odhalovánı́ podvodného jednánı́ (např. přeprodávánı́ vstupenek za účelem zisku bez oprávněnı́ k podnikánı́), průzkumu nákupnı́ho chovánı́.

Pro účely zası́lánı́ novinek od NejlevnejsiVstupenky.cz či pořadatele:

V přı́padě vašeho výslovného souhlasu se zası́lánı́m novinek předáme vaši e-mailovou adresu pořadateli akce, který vás může kontaktovat za účelem nabı́dek dalšı́ch akcı́.

Výslovný souhlas pro zası́lánı́ novinek může ze zákona poskytnout pouze osoba staršı́ 16 let,v takovém přı́padě se podmı́nky zpracovánı́ vašich osobnı́ch údajů řı́dı́ podmı́nkami pořadatele.

V přı́padě vašeho výslovného souhlasu se zası́lánı́m novinek od NejlevnejsiVstupenky.cz či pořadatele můžeme předat určité osobnı́ údaje nutné ke spárovánı́ vašich profilů Facebooku, který vám následně může zobrazovat nabı́dky NejlevnejsiVstupenky.cz či pořadatele na dalšı́ akce.

Souhlas se zası́lánı́m novinek od NejlevnejsiVstupenky.cz či pořadatele můžete kdykoliv odvolat prostřednictvı́m odkazu, který je uveden na konci každé nabı́dky.

Jak probíhá zpracování osobních údajů při vytvoření profilu na stránkách NejlevnějsiVstupenky.cz?

Pokud si vytvořı́te profil, uchováváme údaje o tom, jaké umělce, mı́sta nebo akce sledujete. Tyto údaje pak použı́váme pro vytvořenı́ personalizovaných nabı́dek a akcı́, které by vás mohly zajı́mat.

Pokud nemáte zájem o vytvářenı́ nabı́dek na mı́ru nebo o propojovánı́ s dalšı́mi lidmi, můžete si prohlı́žet naše stránky nebo nakupovat vstupenky bez vytvořenı́ profilu.

Vytvořenı́m profilu potvrzujete, že je vám vı́ce než 16 let. Pokud zjistı́me, že je tato informace nepravdivá, můžeme vám profil zrušit.

Mohu svůj profil zrušit?

Svůj profil můžete kdykoliv zrušit a zpracovánı́ vašich osobnı́ch údajů bude ukončeno.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobnı́ údaje uchováváme pouze do doby uskutečněnı́ akce, popř. do doby vypořádánı́ nároků zákaznı́ka vzešlých z účasti na akci, popř. po delšı́ dobu, pokud to vyžaduje právnı́ předpis nebo je to nutné z titulu oprávněného zájmu NejlevnejsiVstupenky.cz, např. pro účely vyřı́zenı́ či uplatněnı́ našich nároků.

Údaje nedržı́me déle, než jsme oprávněni; po ztrátě zákonného důvodu provádı́me výmaz přı́slušných osobnı́ch údajů.

Pokud udělı́te souhlas se zpracovánı́m osobnı́ch údajů pro jiný účel než plněnı́ smlouvy (např. pro zası́lánı́ novinek od NejlevnejsiVstupenky.cz či pořadatele), zpracováváme vaše osobnı́ údaje až do odvolánı́ souhlasu, max. však 3 roky.

Komu smíme osobní údaje poskytnout?

Pořadateli akce, jehož identifikace je vždy na konkrétnı́ vstupence, pro účely plněnı́ smlouvy o prodeji vstupenky a pro účely zpracovánı́ z titulu jeho oprávněného zájmu nebo s vašı́m souhlasem pro účely zası́lánı́ novinek, společnosti XXX s.r.o., IČ: xxx, se sı́dlem xxxx, pokud XXX – naplnění podmínky, dalšı́m subjektům (př. Facebook, Instagram, Google) pro účely zası́lánı́ novinek a zobrazovánı́ personalizovaných reklam, pokud s tı́m udělı́te výslovný souhlas, a subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

Je poskytnutí osobních údajů dobrovolné?

Poskytnutı́ vašich osobnı́ch údajůje zcela dobrovolné a je založeno na smluvnı́m základě; pokud nám požadované osobnı́ údaje odmı́tnete sdělit, nenı́ možné vám prostřednictvı́m NejlevnejsiVstupenky.cz prodat vstupenku nebo vytvořit profil.

Pokud udělı́te souhlas se zpracovánı́m osobnı́ch údajů pro jiné účely než plněnı́ smlouvy (např. pro zası́lánı́ novinek od NejlevnejsiVstupenky.cz či pořadatele), poskytujete takový souhlas dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat.

Jaká máte práva ohledně osobních údajův souvislosti s nákupem vstupenek?

Právo na přı́stup k osobnı́m údajům: máte právo vyžádat si kopii svých osobnı́ch údajů, které o vás zpracováváme. 

Právo na opravu osobnı́ch údajů: máte právo žádat o aktualizaci, doplněnı́ či opravu osobnı́ch údajů, pokud se domnı́váte, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobnı́ch údajů: máte právo požadovat výmaz svých osobnı́ch údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

Právo na omezenı́ zpracovánı́ osobnı́ch údajů: máte právo požadovat omezenı́ zpracovánı́, pokud popı́ráte přesnost vašich osobnı́ch údajů, nebo je jejich zpracovánı́ protiprávnı́, ale odmı́táte výmaz takových osobnı́ch údajů. Toto právo máte i v přı́padě, pokud již NejlevnejsiVstupenky.cz osobnı́ údaje nepotřebuje pro účely zpracovánı́, ale vy požadujete jejich dalšı́ zpracovánı́ (v omezené mı́ře), abyste mohli napřı́klad u soudu uplatnit nárok, k němuž námi zpracovávané osobnı́ údaje potřebujete.

Právo na přenositelnost osobnı́ch údajů:máte právo na tzv. přenositelnost osobnı́ch údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právo vznést námitku proti zpracovánı́ osobnı́ch údajů: kdykoli můžete vznést námitku proti zpracovánı́ osobnı́ch údajů. V takovém přı́padě vaše osobnı́ údaje již nadále nebudeme zpracovávat, pokud k tomu nebudeme mı́t zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracovánı́.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení mých požadavků?

Na vaše žádosti týkajı́cı́ se uplatněnı́ vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdrženı́ žádosti.

NejlevnejsiVstupenky.cz bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezenı́ zpracovánı́, opravu, doplněnı́ nebo likvidaci osobnı́ch údajů informovat přı́jemce osobnı́ch údajů. Výjimkou jsou pouze přı́pady, kdy je informovánı́ přı́jemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilı́.


Jakým způsobem NejlevnejsiVstupenky.cz zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobnı́ údaje ukládáme v zabezpečené elektronické formě a využı́váme je pro naplněnı́ výšeuvedených účelů, popř. je předáváme nı́že specifikovaným osobám.

Zavedli jsme přiměřená technická, administrativnı́ a fyzická bezpečnostnı́ opatřenı́, chránı́cı́ vaše osobnı́ údaje před neoprávněným přı́stupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničenı́m, nebo před jiným možným zneužitı́m.

Osoby, které s osobnı́mi údaji přicházejı́ do styku v rámci plněnı́ svých pracovnı́ch či smluvně převzatých povinnostı́, jsou vázány zákonnou nebo smluvnı́ povinnostı́ mlčenlivosti.

Předáváme vaše osobní údaje do zemí mimo EU nebo mezinárodní organizaci?

NE; poskytovánı́ služeb NejlevnejsiVstupenky.cz nevyžaduje, abychom předávali vaše osobnı́ údaje zemı́m mimo EU nebo jiným mezinárodnı́m organizacı́m.

Kde můžete podat stížnost proti zpracování osobních údajů?

Máte právo podat stı́žnost, pokud se domnı́váte, že při zpracovánı́ vašich osobnı́ch údajů došlo k porušenı́ pravidel ochrany osobnı́ch údajů, a to u dozorujı́cı́ho orgánu:

Úřad pro ochranu osobnı́ch údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111.

Tyto zásady může NejlevnejsiVstupenky.cz přı́ležitostně upravit nebo aktualizovat. Pokud budete služby NejlevnejsiVstupenky.cz dále použı́vat i po úpravách či aktualizaci těchto zásad, vyjadřujete tı́m s nimi souhlas.

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkajı́cı́ se osobnı́ch údajů, můžete ho zaslat na e-mail našeho pověřence pro ochranu osobnı́ch údajů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V Chýni dne 1.10. 2022, Vstupenky, s.r.o.