OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO NÁKUP VSTUPENEK

I. Úvodní ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky pro nákup“) upravují práva a povinnosti společnosti Vstupenky s.r.o., IČ: 09967206, K Palpostu 721, 253 03 Chýně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C345083 (dále jen „NejlevnejsiVstupenky.cz“) a třetích osob při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, sportovní a/nebo jiné akce organizované Pořadatelem (dále jen „Akce“) prostřednictvím NejlevnejsiVstupenky.cz.

2.Pořadatel Akce je fyzická nebo právnická osoba odlišná od NejlevnejsiVstupenky.cz, která zajišťuje a organizuje konání Akce a která je prodávajícím vstupenek na Akce (dále jen „Pořadatel“). Identifikace Pořadatele a jeho kontaktní údaje jsou uvedeny vždy u konkrétní Akce.

3.Tyto Obchodní podmínky pro nákup tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem jakožto prodávajícím a kupujícím vstupenek na Akci prostřednictvím NejlevnejsiVstupenky.cz a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami pro nákup seznámil.

4.NejlevnejsiVstupenky.cz prodává vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.nejlevnejsivstupenky.cz, popř. internetových stránek, které na www.nejlevnejsivstupenky.cz přesměrují, a dále prostřednictvím svých prodejních míst, případně prodejních míst smluvních partnerů NejlevnejsiVstupenky.cz, a to vč. kamenných prodejen, internetových stránek a/nebo jiných aplikací Pořadatelů či jiných smluvních partnerů NejlevnejsiVstupenky.cz (dále jen „Prodejní síť“).

5.Za nákup vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přímo u NejlevnejsiVstupenky.cz, prostřednictvím jeho obchodního či jiného oddělení.

6.Kontaktovat NejlevnejsiVstupenky.cz znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či e-mail, je-li známo, nebo na obecný telefon či e-mail, uvedený v sekci Kontakty.

II. Předmět smlouvy

1.Předmětem smlouvy je závazek NejlevnejsiVstupenky.cz dodat jménem a na účet Pořadatele kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím limitovaném dostupností vstupenek předaných k prodeji NejlevnejsiVstupenky.cz Pořadatelem a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.

2.Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.

3.NejlevnejsiVstupenky.cz se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného s tím, že v případě nákupu vstupenek přes internet budou dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím a v případě nákupu vstupenek jiným způsobem v Prodejní síti (na pokladně u NejlevnejsiVstupenky.cz, nebo u obchodního partnera NejlevnejsiVstupenky.cz) budou kupujícímu vstupenky dodány bezprostředně po zaplacení vstupného příslušným pracovníkem, u něhož kupující vstupenky zakoupí. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.

4.Doručením vstupenek kupujícímu ze strany NejlevnejsiVstupenky.cz jsou veškeré závazky NejlevnejsiVstupenky.cz vyplývající ze smlouvy splněny.

III. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny

1.Kupující bere na vědomí, že NejlevnejsiVstupenky.cz není Pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. NejlevnejsiVstupenky.cz zajišťuje výrobu, prodej a distribuci vstupenek kupujícímu na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich Pořadatele, a to na základě smluvního vztahu mezi NejlevnejsiVstupenky.cz a Pořadatelem Akce. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a Pořadatelem této Akce. NejlevnejsiVstupenky.cz proto nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností Pořadatele Akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Pořadatelem Akce.

2.NejlevnejsiVstupenky.cz žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv Akce anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za jakékoliv skutečnosti, které by měly původ v konání či nekonání Akce. NejlevnejsiVstupenky.cz neodpovídá za žádné závazky Pořadatele Akce. Dále NejlevnejsiVstupenky.cz neodpovídá za žádnou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou kupujícímu či jiné osobě Pořadatelem Akce, nebo která by vznikla kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Veškeré nároky kupujícího či třetích osob je třeba vždy uplatnit u Pořadatele Akce.

3.Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená Pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

4.Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo Pořadatele na vědomí.

5.Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo Prodejní síť NejlevnejsiVstupenky.cz neodpovídá.

IV. Postup při nákupu vstupenek a platebnípodmínky

1.Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem vstupenky.

2.V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.nejlevnejsivstupenky.cz je platba za vstupenku možná pouze platební kartou.

3.K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany NejlevnejsiVstupenky.cz (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží kupujícím.

4.NejlevnejsiVstupenky.cz nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

V. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Pořadatelem prostřednictvím NejlevnejsiVstupenky.cz odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

VI. Reklamační řád

1.Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u NejlevnejsiVstupenky.cz prostřednictvím Prodejní sítě se řídí těmito Obchodními podmínkami pro nákup a reklamačním řádem uvedeným v tomto čl. VI.

2.Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

3.Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.

4.NejlevnejsiVstupenky.cz nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr apod.).

5.V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 24 hodin po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat NejlevnejsiVstupenky.cz a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit NejlevnejsiVstupenky.cz jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že NejlevnejsiVstupenky.cz zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, a nepůjde o případ uvedený v předchozím odst. 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil NejlevnejsiVstupenky.cz, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem:

a.NejlevnejsiVstupenky.cz se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,

b.v případě, že již došlo ke konání Akce, se NejlevnejsiVstupenky.cz zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

6.V případě, že ze strany Pořadatele dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který NejlevnejsiVstupenky.cz poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), o této skutečnosti prostřednictvím jakéhokoliv z uvedených kontaktů vyrozuměn. NejlevnejsiVstupenky.cz neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že kupující obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.

7.Dojde-li ze strany Pořadatele ke změně termínu Akce, mákupující právo na vrácení vstupného. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následujícípo původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu.

8.Dojde-li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Akce, má kupující právo na vrácení vstupného.

9.NejlevnejsiVstupenky.cz bude vstupné vracet níže popsaným způsobem a to pouze do výše finančních prostředků, které NejlevnejsiVstupenky.cz Pořadatel poskytne. Těmito finančními prostředky se rozumí zejména finanční prostředky, které NejlevnejsiVstupenky.cz obdržel od kupujících za prodej vstupenek a které doposud nebyly převedeny Pořadateli Akce. V části, v níž nebudou nároky kupujícího uspokojeny, odpovídá kupujícímu výhradně Pořadatel zrušené Akce a nikoliv NejlevnejsiVstupenky.cz.

10.V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odst. 7 až odst. 9 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem:

a.v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.nejlevnejsivstupenky.cz bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno,

b.v případě nákupu fyzické vstupenky zaslané poštou bude vstupné vráceno způsobem, který si zvolí kupující (hotovostně či bezhotovostně) s tím, že podmínkou vrácení vstupného je, že kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů ode dne původního data konání zrušené Akce) vrátí zakoupené vstupenky na adresu uvedenou v sekci Kontakty,

11.Jakékoliv jiné reklamace, než výše uvedené, bude NejlevnejsiVstupenky.cz postupovat k vyjádření a nebo přímému vyřízení Pořadateli. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na Pořadatele.

12.U NejlevnejsiVstupenky.cz nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v Prodejní síti.

VII. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi Pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem,ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou Pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská15, 120 00 Praha 2, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Ochrana osobních údajůpři nákupu

1. NejlevnejsiVstupenky.cz během prodeje vstupenek zpracovává osobní údaje, kterému při nákupu vstupenky poskytne kupující, a to v souladu se Zásadami soukromí.

2. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat NejlevnejsiVstupenky.cz.

IX. Závěrečná ustanovení

1.Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

2.NejlevnejsiVstupenky.cz je oprávněna kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky pro nákup.

3.Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup a smluvní vztah mezi Pořadatelem, kupujícím a NejlevnejsiVstupenky.cz se řídí českým právním řádem.

4.Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím NejlevnejsiVstupenky.cz budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

 

V Praze dne 1. 10. 2022, Vstupenky s.r.o.